Lt | En

Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. gruodžio 11 d. dekretu Nr. 1K-161 buvau paskirta Valstybinės kultūros paveldo komisijos nare 4 metų kadencijai.

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos uždaviniai:
1) dalyvauti rengiant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją reglamentuojančių teisės aktų projektus ir stebėti, kaip jie įgyvendinami;
2) teikti išvadas Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, savivaldybių institucijoms, įstaigoms, kitoms valstybės institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos ir būklės;
3) aktualizuoti kultūros paveldą visuomenėje;
4) vertinti UNESCO Pasaulio paveldo komitetui teikiamas periodines pasaulio paveldo objektų Lietuvoje būklės ataskaitas;
5) bendradarbiauti su Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis sprendžiant aktualias kultūros paveldo problemas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-27 buvau paskirta Lietuvos architektūros meno tarybos nare 3 metų kadencijai.

Lietuvos architektūros meno tarybos uždaviniai – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės architektūros, kaip profesionaliojo meno ir kūrybinių industrijų srities, politikos formavimo.

Tarybos funkcijos – teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui ir kitoms institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas šiais klausimais:
1) architektūros vystymo, plėtros programų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių;
2) architektūros paveldo išsaugojimo;
3) Lietuvos architektūros industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo;
4) Lietuvos architektūros propagavimo šalyje ir užsienyje;
5) architektūros studijų kokybės stiprinimo;
6) architektūros sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo;
7) architektūros kokybės svarbos sklaidos;
8) kitais architektūros srities klausimais, kuriuos kultūros ministras pateikia Tarybai svarstyti.

Daiva Veličkaitė architektė | teisininkė