Lt | En

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1R-14 buvau įrašyta į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Įsakymas paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2013-01-18 Nr. 6-50. Teismo eksperto kvalifikacija atitinka atestatų Nr. A1109 ir ATP1109 turinį.

Vykdydama teismo eksperto veiklą atlieku teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų ekspertinius tyrimus, kurių tikslas – nustatyti tam tikras faktines aplinkybes pagal teismo arba privataus ekspertizės užsakovo suformuluotus klausimus.

Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas nurodo, kad teismo ekspertas negali duoti išvadų teisės klausimais ir kad teisinės žinios nelaikomos specialiosiomis žiniomis (22 str. 2 d.). Šiuo požiūriu, statybos techninė veikla, kaip specialiųjų žinių reikalaujanti sritis, turi tam tikrą savo specifiką – ji yra detaliai sureguliuota Statybos įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei kitais Statybos ir kitų įstatymų lydimaisiais norminiais teisės aktais, nustatančiais reikalavimus statybos dalyviams, jų veiklai, statinio projektui, jo sprendiniams, procedūroms, jas įforminantiems dokumentams ir kt. Turimas teisinis išsilavinimas padeda tiksliau nustatyti konkrečiam tyrimo objektui taikytinus reikalavimus, suprasti taikomos normos esmę, jos santykį su visa statybos teisinio reguliavimo sistema, atitinkamai, tiksliau nustatyti ir įvertinti tyrimui aktualias aplinkybes, galinčias nulemti vieną ar kitą ekspertinę išvadą.

Visais atvejais, ekspertizės metu nėra tiriami ir vertinami asmenų kaltės, atsakomybės ir kiti teisiniai klausimai, remiantis atlikto tyrimo rezultatais, nustatomos tik faktinės aplinkybės.

Daiva Veličkaitė architektė | teisininkė
Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius  | Telefonas +370 686 06082  |  El. paštas daiva@baksiene.lt  |  skype daiva.baksiene1  |  Svetainė baksiene.lt